Algemene

Voorwaarden

De opdrachtgever dient WACO WEBDESIGN & GRAPHICS terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte, door WACO WEBDESIGN & GRAPHICS geleden schade.

1. Overdracht rechten en plichten

WACO WEBDESIGN & GRAPHICS noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

2. Reclamatie

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan WACO WEBDESIGN & GRAPHICS, waarna WACO WEBDESIGN & GRAPHICS deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan WACO WEBDESIGN & GRAPHICS binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

3. Wijziging voorwaarden

WACO WEBDESIGN & GRAPHICS behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

4. Overige

WACO WEBDESIGN & GRAPHICS zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan WACO WEBDESIGN & GRAPHICS. Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hoster te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. WACO WEBDESIGN & GRAPHICS zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. WACO WEBDESIGN & GRAPHICS is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.Geschillen en toepasselijk recht.
Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WACO WEBDESIGN & GRAPHICS en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle onder deze voorwarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Mechelen aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door WACO WEBDESIGN & GRAPHICS met de opdrachtgever gesloten overeenkomst , de administratieve gegevens van WACO WEBDESIGN & GRAPHICS beslissend. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Mechelen. In het geval van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig verklaard zouden zijn of worden, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Met deze voorwaarden zijn alle voorafgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van WACO WEBDESIGN & GRAPHICS: http://www.wacowebdesign.be. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.
De opdrachtgever dient WACO WEBDESIGN & GRAPHICS terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte, door WACO WEBDESIGN & GRAPHICS geleden schade.
  • Baanvelden 8
  • 2550 Waarloos
  • + 32 485 16 28 28
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • BTW BE 0820 304 749

  • Copyright and design by
    www.wacowebdesign.be
WACO webdesign & graphics